home_logo

sᴄʜᴏᴏʟ ᴘᴏɪɴᴛ ᴅᴇᴛᴀɪʟs : 43085 - Govt. Girls H. S. S. Cottonhill, Thiruvananthapuram South

Go Back
# Item Reg. No Name Point
1 802 - Katharachana, HS Sanskrit 20353 AMRUTHA VENI S H 5
2 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 20356 ABHIRAMI A P 5
3 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 20357 UJJWALA K HARSHAN 5
4 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 24156 VARSHA.M.S 0
5 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 20358 NANDANA SREEKUMAR 5
6 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 20362 GAYATHRI P 5
7 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 20358 NANDANA SREEKUMAR 5
8 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 20364 ADRAJA REGHU D 5
9 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 20358 NANDANA SREEKUMAR 5
10 817 - Nadakam, HS Sanskrit 20521 ANN MARY JACOB 5
11 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 26087 ASWINI DEV J 5
12 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 20358 NANDANA SREEKUMAR 5
Total 55
* Appeal
( Points graded by participants through appeals are not calculated for school total point. )