home_logo

District Kalolsavam Thiruvananthapuram

Result:HS General

  681 - Yakshaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3995 102  RADHIKA N 10  11036-S. S. H. S. S. Katukukke
2063 104  YATHIRAJ RAI 10  11005-B. E. M. H. S. Kasaragod
2543 101  GEETHAPRIYA . D 10  11048-S. G. K. H. S. Kudlu
1055 103  LIKHITH KRISHNA N 10  11051-S. D. P. H. S. Dharmathadka