home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:UP Arabic

  404 - Kadha Parayal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2546 3  JULNA BINTH SIDHEEQ K S 6  11028-G. H. S. S. Mogralputhur
4076 5  FARZI BASHEER M T P 7  12554-ST. Pauls. A. U. P. S.
Trikarpur
3002 4  FATHIMATH JUMAILA T 7  12016-G.V. H.S. S. Kuniya
4380 2  FATHIMATH NAJA P P C 6  12438-A. U. P. S. Kunnumkai
3642 1  SHAZA FATHIMA P 6  12006-G. V. H. S. S. Kanhangad
2013 6  SAHAL A M 6  11033-G. H. S. S. Angadimoger
1479 7  FATHIMATH FIDHA 5  11052-G. H. S. S. Heroor Meepry