home_logo

District Kalolsavam Kottayam

Result:UP General

  328 - Sangha Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3083 5  RITHUVARNA K 7  12018-M.P. S. G. V. H. S. S.
Bellikoth
3148 8  ANAMIKA GANESH 7  12005-L F Girls H. S Kanhangad
3157 4  SANVIA SINOY 6  12022-Holy Family H. S. S.
Rajapuram
1551 7  ADHYA VINOD KP 6  11095-Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
2197 2  ANAMIKA C 7  11466-G. U. P. S. Thekkil Paramba
4525 3  RITHU GOPINATH 6  12044-G. H. S. S. Chayoth
1360 6  DIYA RAJAN 7  11016-G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
3759 1  VAIGA.S.MADHU 7  12535-G. U. P. S. Chandera