home_logo

Point Details
12060 - G. H. S. Thachangad, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 2804 SAFIYA . K 5
2 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 2805 MOHAMMED HASAN 5
3 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 2804 SAFIYA . K 5
4 714 - Prasnothari, HS Arabic 2804 SAFIYA . K 5
Total 20