home_logo

Point Details
12050 - G. H. S. S. Parappa, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 1124 FATHIMATH RIFA SHERIN 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 1091 AYISHATH ASNA P K 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 1091 AYISHATH ASNA P K 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 1124 FATHIMATH RIFA SHERIN 3
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 1072 FATHIMATH NAJA NESRIN T 3
6 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 1389 RASHBANA NASRIN 5
7 714 - Prasnothari, HS Arabic 1124 FATHIMATH RIFA SHERIN 5
8 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 1138 FIDHA RASHEED 5
9 717 - Sambhashanam, HS Arabic 1072 FATHIMATH NAJA NESRIN T 3
10 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 1072 FATHIMATH NAJA NESRIN T 5
Total 44