home_logo

Point Details
12050 - G. H. S. S. Parappa, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 4769 ABHIJITH K V 3
2 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 4764 SREELAKSHMI SUBHASH 5
3 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 4797 FARHANA RASHEED 5
4 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 4762 MRIDULA MANOJ 5
5 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 4768 FATHIMATH SAFREENA 5
6 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 4766 KEERTHANA NARAYANAN 5
7 976 - Kathaprasangam, HSS General 4765 DIVYA V S 5
8 980 - Oppana (Girls), HSS General 4768 FATHIMATH SAFREENA 5
Total 38