home_logo

Point Details
12029 - Valliyodan Kelu Nair Smaraka HSS Varakkad, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 1272 SHAHMA U T 5
2 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 1322 FATHIMATH MUFEEDHA A C 5
3 711 - Mono Act, HS Arabic 1322 FATHIMATH MUFEEDHA A C 5
4 715 - Musharah, HS Arabic 1115 NAJUMUNISA P P 3
5 719 - Nadakam, HS Arabic 1272 SHAHMA U T 5
Total 23