home_logo

Point Details
12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 2242 PARVANENDU.P 5
2 902 - Chithra Rachana - Water Colour, HSS General 2242 PARVANENDU.P 5
3 940 - Prasangam - English, HSS General 2400 NAYAN KESHAV 5
4 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 2149 AVINASH K P 3
5 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 2728 SUMAYYA THASNEEM P 5
6 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 2728 SUMAYYA THASNEEM P 5
7 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 2918 GAURI VIDHUBALA 5
8 973 - Mono Act (Girls), HSS General 3560 DEVANGANA A V 5
9 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 2823 SNEHA BABU K V 5
10 989 - Koodiyattam, HSS General 3559 MRIDULA A 5
11 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 3535 ASWATHI S NAIR 5
12 1004 - Vanchipattu, HSS General 3396 AMRITHA SUNIL 5
Total 58