home_logo

Point Details
12008 - G. H. S. S. Pallikera, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 3136 HAMID MUHRIZ BIN HUSAIN 5
2 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 3135 ZULAIKHATH YASMIN 5
3 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 3135 ZULAIKHATH YASMIN 5
4 974 - Mimicry , HSS General 3137 SHAN MUHAMMED 3
Total 18