home_logo

Point Details
12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 3080 FATHIMATH HADHIYA.P 5
2 703 - Caption Rachana, HS Arabic 3080 FATHIMATH HADHIYA.P 5
3 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 3080 FATHIMATH HADHIYA.P 5
4 714 - Prasnothari, HS Arabic 3044 FATHIMATH RABNA.P.K 5
5 715 - Musharah, HS Arabic 3100 ABDUL VAHHAB 5
6 717 - Sambhashanam, HS Arabic 3044 FATHIMATH RABNA.P.K 5
Total 30