home_logo

Point Details
12003 - G. H. S. S. Balla East, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 2197 ABHINAV M 5
2 919 - Odakkuzhal, HSS General 3191 SAYOOJ SREEDHAR 5
3 952 - Katharachana - Hindi, HSS General 3484 DEVANANDA V 5
4 956 - Kavitharachana - Malayalam, HSS General 3437 CINASHA 5
5 997 - Desabhakthiganam, HSS General 3683 INDRIMA R SURENDRAN 5
Total 25