home_logo

Point Details
11066 - MUHIMMATH H S S,MUHIMMATH NAGAR, Kumbla

# Item Reg. No Name Point
1 942 - Prasangam - Urdu, HSS General 2404 MOHAMMED ALI 5
2 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 2404 MOHAMMED ALI 5
3 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 2448 SALMAN FARIS HASSAN 5
4 967 - Padyam Chollal - Urdu, HSS General 3125 MUHAMMAAD ANAS 5
5 968 - Padyam Chollal - Tamil, HSS General 3828 AHMED BADAVI MUNAWAR SHA 3
6 974 - Mimicry (Boys), HSS General 3842 MOHAMMAD MALIK 3
7 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 2451 HASSAN FAHAD M M 5
8 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 2448 SALMAN FARIS HASSAN 5
9 997 - Desabhakthiganam, HSS General 3126 MOHAMMAD AJFAN YASRI T A 3
Total 39