home_logo

Point Details
11046 - G. H. S. S. Chemnad, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 930 - Nadodi Nrutham (Boys), HSS General 2690 SIVARAJ B K 5
2 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 2690 SIVARAJ B K 5
3 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 2725 ANAKHA B 5
4 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 2074 DEVIKA MADHAVAN C 5
5 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 2884 ASHWATHI K 5
Total 25