home_logo

Point Details
11036 - S. S. H. S. S. Katukukke, Kumbla

# Item Reg. No Name Point
1 925 - Thabala, HSS General 2015 PRAJWAL.S.K 5
2 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 2016 SHREYA. 3
3 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 2019 ABHIJNA.B 5
Total 13