home_logo

Point Details
11028 - G. H. S. S. Mogralputhur, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 1708 SHADHA 5
2 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 1707 ASIYA BINSHA B M 5
3 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 1701 MARIYAM SHAREEFA P A 5
4 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 1708 SHADHA 5
5 715 - Musharah, HS Arabic 1649 FATHIMA FEMIDA SHERIF 5
Total 25