home_logo

Point Details
11018 - G. H.S. S. Paivalike Nagar, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 1101 HAWWA AQILA 5
2 703 - Caption Rachana, HS Arabic 1101 HAWWA AQILA 5
3 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 1017 FATHIMATH NUZHA 3
4 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 1018 KADEEJATH FIDA 5
5 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 1397 MOHAMMED AZIF P 5
6 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 1237 MARIYAMATH SHIFANA 3
7 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 1069 MUHAMMED AJMAL 5
8 714 - Prasnothari, HS Arabic 1017 FATHIMATH NUZHA 3
9 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 1017 FATHIMATH NUZHA 5
10 717 - Sambhashanam, HS Arabic 1017 FATHIMATH NUZHA 5
11 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 1424 ABDULLAHIL MUBARAK 5
12 719 - Nadakam, HS Arabic 1429 BILAL IBNU MANSOOR 3
Total 52