home_logo

Point Details
11018 - G. H.S. S. Paivalike Nagar, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 1033 ABINAV N G 5
2 902 - Chithra Rachana - Water Colour, HSS General 1033 ABINAV N G 3
3 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 1111 PAWAN M H 3
4 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 1283 ANUJNA LAKSHMI P 5
5 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 1490 PRAJESH 0
6 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 2025 MANJUSHA 3
7 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 1119 KADEEJA T A 5
8 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 1063 CHINMAYA KRISHNA U 5
9 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 1089 DHANYA SREE P 3
10 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 1038 NIKETHAN K M 5
11 956 - Kavitharachana - Malayalam, HSS General 1398 ZAINABA MEHNAZ D 3
12 957 - Kavitharachana - English, HSS General 1005 MOHAMMED SHAHAM KADAMBAR 3
13 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 1118 FATHIMATH FAMNA 5
14 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 1080 SUSHMITHA 5
15 969 - Padyam Chollal - Kannada, HSS General 1283 ANUJNA LAKSHMI P 5
16 974 - Mimicry (Boys), HSS General 1033 ABINAV N G 5
17 983 - Sangha Ganam, HSS General 1619 JAYALAXMI K 3
18 987 - Chendamelam, HSS General 1490 PRAJESH 0
19 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 1006 AYSHA AFEEFA 5
Total 71