home_logo

Point Details
11013 - G. H. S. S. Mangalpady, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 942 - Prasangam - Urdu, HSS General 1347 RUMANA BANU 5
2 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 1065 THAHSEEN NAAZ 5
3 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 1056 RAHATH ANJUM 5
Total 15