home_logo

Point Details
48055 - R.M.H.S. Melattur, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 4432 BHAMINI.R 5
2 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 4438 ADINATH. V.M 5
3 815 - Ganalapanam (Girls), HS Sanskrit 4433 MANASI.V.V 5
4 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 4432 BHAMINI.R 5
Total 20