home_logo

Point Details
47089 - MKH MMO HSS Manassery, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 646 - Upanyasam - Urdu, HS General 1747 MUHAMMED SARTHAS ALAM 5
2 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 1748 MUHAMMED IMTHIYAS ALEM 5
3 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 1748 MUHAMMED IMTHIYAS ALEM 5
Total 15