home_logo

Point Details
47061 - Markaz HSS Karanthur, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 648 - Kavitharachana - Urdu, HS General 1773 ASRAR AHMED 5
2 685 - Prasangam Urdu, HS General 1773 ASRAR AHMED 5
3 942 - Prasangam - Urdu, HSS General 1774 MEHMOOD AHMED 5
4 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 1774 MEHMOOD AHMED 5
Total 20