home_logo

Point Details
38057 - Catholicate H.S.S Pathanamthitta, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 8761 ELSA SELIN DANIEL 5
2 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 8763 NAJUMI ANAS 3
3 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 8762 LEKSHMI SURESH 5
Total 13