home_logo

Point Details
38037 - PSV P.M. H.S.S Iravon Konni, Pathanamthitta

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 8862 AL JAZEERA 3
2 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 8863 MUHAMMED SADIK ALI.S. 5
3 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 8863 MUHAMMED SADIK ALI.S. 3
4 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 8864 AL AMAN .A 3
5 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 8864 AL AMAN .A 3
6 714 - Prasnothari, HS Arabic 8863 MUHAMMED SADIK ALI.S. 1
7 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 8860 SAJANA.S.MOHAMMAD 5
8 717 - Sambhashanam, HS Arabic 8860 SAJANA.S.MOHAMMAD 3
9 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 8861 AL HISANA A 5
Total 31