home_logo

Point Details
32075 - Hayathudheen High School, Erattupetta, Kottayam

# Item Reg. No Name Point
1 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 7106 ADHIN NAVAS 5
2 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 7112 MUHAMMED JASEEM 5
3 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 7107 RAHAN MIRAS K S 5
4 711 - Mono Act, HS Arabic 7107 RAHAN MIRAS K S 5
5 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 7107 RAHAN MIRAS K S 3
6 717 - Sambhashanam, HS Arabic 7106 ADHIN NAVAS 5
7 719 - Nadakam, HS Arabic 7106 ADHIN NAVAS 5
Total 33