home_logo

Point Details
30012 - Govt. H.S.S. KALLAR, Idukki

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 6086 ABDUL VAJID 3
2 702 - Katharachana, HS Arabic 6087 ALISHA SULTHANA 5
3 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 6091 ASIF P S 5
4 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 6087 ALISHA SULTHANA 5
5 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 6087 ALISHA SULTHANA 5
6 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 6092 FATHIMA NIZARIYA 5
7 711 - Mono Act, HS Arabic 6100 AFSANA SALAM 3
8 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 6104 MUHAMMED RISWIN S 3
9 714 - Prasnothari, HS Arabic 6086 ABDUL VAJID 3
10 715 - Musharah, HS Arabic 6103 ALFIYA RAZAK 3
11 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 6090 ALFIYA FATHIMA SINAJ 1
12 717 - Sambhashanam, HS Arabic 6093 ALEENA ABUBAKKAR 5
13 719 - Nadakam, HS Arabic 6091 ASIF P S 5
Total 51