home_logo

Point Details
25075 - F. M. C. T. H. S. Karumalloor, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 5708 AMNA ANAN M M 3
2 715 - Musharah, HS Arabic 5700 AMNAHANAN T K 3
3 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 5704 MUHSINA RAHMAN T M 5
4 719 - Nadakam, HS Arabic 5699 HANA FATHIMA E S 5
Total 16