home_logo

Point Details
25035 - Brahmanandodhayam H. S. S. Kalady, Ernakulam

# Item Reg. No Name Point
1 936 - Chakyarkoothu (Boys), HSS General 5510 YEDUKRISHNAN R 5
2 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 5511 VINAY V S 5
Total 10