home_logo

Point Details
21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 916 - Violin - Western, HSS General 5151 SANDRA SHIBU 5
2 986 - Vrundavadyam, HSS General 5150 AKSHAY.K.MANOHAR 5
3 990 - Skit English, HSS General 5149 ASVANTH.P 5
Total 15