home_logo

Point Details
20045 - H. S. S. Chalavara, Palakkad

# Item Reg. No Name Point
1 648 - Kavitharachana - Urdu, HS General 4742 SHAREEFA. T 5
2 930 - Nadodi Nrutham , HSS General 4735 AKSHAY GOPAN.M 5
3 934 - Kuchuppudi (Boys), HSS General 4735 AKSHAY GOPAN.M 3
4 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 4736 MUHASINATHU FATHIMA.A 5
5 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 4737 MUHAMMED SHANAF.P 5
Total 23