home_logo

Point Details
17020 - St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 615 - Violin - Paurasthyam, HS General 2070 ANANYA ARUN P 5
2 617 - Nadaswaram, HS General 2071 NAWMI KRISHNA 3
3 639 - Kavitharachana - Malayalam, HS General 2072 KRISHNA B S 5
4 689 - Groupsong Urdu, HS General 2073 AISWARYA T T 5
5 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 2083 NANDANA AJITH 5
6 957 - Kavitharachana - English, HSS General 2084 HINA FATHIMA 5
7 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 2087 SANDRA SHAJI 3
8 982 - Kathakali - Group, HSS General 2082 SHYAMBHAVI SURESH 5
9 996 - Bandmelam, HSS General 2098 ASHRA FATHIMA O 5
10 1007 - Kathakali (Girls), HSS General 2082 SHYAMBHAVI SURESH 5
Total 46