home_logo

Point Details
14015 - Govt. VHSS Kadirur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 3161 ASWINI K 5
2 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 3185 MUHAMMED MINAN E K 5
Total 10