home_logo

Point Details
14001 - St.Joseph`s HSS Thalassery, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 671 - Vattappattu (Boys), HS General 3105 NUHMAN PARVIS 5
2 686 - Chavittu Nadakam, HS General 3095 ALAN V 5
3 918 - Guitar - Western, HSS General 3144 AKAMSH S ASHOK 5
4 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 3156 THASMIYA FATHIMA BA 5
5 980 - Oppana (Girls), HSS General 3143 NIFA JAHAN 5
Total 25