home_logo

Point Details
12055 - G. H. S. S. Cheemeni, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 1537 SHIVANI N 5
2 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 1537 SHIVANI N 5
3 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 1539 JYOTHIKA P 3
Total 13