home_logo

Point Details
12045 - St. Thomas H. S. S. Thomapuram, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 679 - Bandmelam, HS General 1424 ANEESHA MATHEW 5
2 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 1401 ANGEL K BENNY 5
3 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 1400 AMALA MATHEW 5
4 996 - Bandmelam, HSS General 1405 RAHUL P 5
Total 20