home_logo

Point Details
12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 618 - Chenda / Thayambaka, HS General 1329 ANURANJ T 3
2 621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam, HS General 1330 ASRITH.P.K 5
3 632 - Kuchuppudi (Boys), HS General 1331 DEVANANDAN K P 5
4 659 - Mono Act (Girls), HS General 1332 GOURI JAYAN 5
5 676 - Panchavadyam, HS General 1334 SAYANTH K S 5
6 695 - Katharachana - English, HS General 1333 K.P.SHIVASANKAR THANTHRI 5
Total 28