home_logo

Point Details
11053 - C. H. S. S. Chattanchal, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 940 - Prasangam - English, HSS General 1089 HANA ABDUL SAMEER 5
2 945 - Upanyasam - English, HSS General 1090 APARNA T 5
3 972 - Mono Act (Boys), HSS General 1091 ADITHYA DEV K C 5
4 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 1094 APARNA PATTEN 5
5 1003 - Chavittu Nadakam, HSS General 1095 ATHULYA S NAIR 5
Total 25