home_logo

Point Details
11043 - G. V. H. S. S. Mulleria, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 1019 VISHNUPRIYA A 5
2 913 - Kathakali Sangeetham (Girls), HSS General 1019 VISHNUPRIYA A 5
Total 10