home_logo

Point Details
11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 1050 SREEPRIYA.M 5
2 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 1052 SUDHA SARASWATHI.C.H 5
3 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 1050 SREEPRIYA.M 5
Total 15