home_logo

Point Details
11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 925 - Thabala, HSS General 1054 K SATHVIK KAMATH 5
2 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 1055 MAITHRI M 5
Total 10