home_logo

Point Details
11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 655 - Padyam Chollal - Kannada, HS General 1051 VAIDEHI K 5
2 694 - Kavitharachana - Kannada, HS General 1053 AMRITHA U R 5
3 925 - Thabala, HSS General 1054 K SATHVIK KAMATH 5
4 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 1055 MAITHRI M 5
Total 20