home_logo

Point Details
11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 1119 AAYISHA E M 5
2 1001 - Prasangam Arabic, HSS General 1118 AYSHATH HIBA ZAIN SHAN 3
Total 8