home_logo

Point Details
11019 - G.H.S.S. Bekur, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 1005 SHUWANNAAZ 5
2 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 1005 SHUWANNAAZ 5
Total 10