home_logo

Point Details
11001 - S. A. P. H. S. Agalpady, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 616 - Odakuzhal, HS General 1011 KRISHNANANDA SHARMA U 5
2 681 - Yakshaganam, HS General 1012 SUPREETHA 5
Total 10