home_logo

Point Details
District - Idukki

# Item Reg. No Name School Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 6086 ABDUL VAJID 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 3
2 702 - Katharachana, HS Arabic 6087 ALISHA SULTHANA 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
3 703 - Caption Rachana, HS Arabic 6228 AFNAN SHERIF 29021 - S N M High School Vannappuram 5
4 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 6091 ASIF P S 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
5 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 6397 AMNA A VAHID 29045 - Govt. V H S S Deviyar Colony 5
6 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 6230 ARSHAL C A 29021 - S N M High School Vannappuram 5
7 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 6087 ALISHA SULTHANA 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
8 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 6230 ARSHAL C A 29021 - S N M High School Vannappuram 5
9 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 6087 ALISHA SULTHANA 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
10 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 6092 FATHIMA NIZARIYA 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
11 711 - Mono Act, HS Arabic 6100 AFSANA SALAM 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 3
12 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 6104 MUHAMMED RISWIN S 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 3
13 713 - Quran Parayanam, HS Arabic 6002 MUHAMMAD FIROZ 30061 - GHSS Pathinaramkandam 3
14 714 - Prasnothari, HS Arabic 6086 ABDUL VAJID 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 3
15 715 - Musharah, HS Arabic 6103 ALFIYA RAZAK 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 3
16 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 6090 ALFIYA FATHIMA SINAJ 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 1
17 717 - Sambhashanam, HS Arabic 6093 ALEENA ABUBAKKAR 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
18 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 6227 ANSAL SHERIF 29021 - S N M High School Vannappuram 5
19 719 - Nadakam, HS Arabic 6091 ASIF P S 30012 - Govt. H.S.S. KALLAR 5
Total 79